Mô tả công việc của Quản lý chứng nhận

Mô tả công việc của Quản lý chứng nhận

CÁC HƯỚNG DẪN CHUNG

a)    Vị trí của quản lý chứng nhận (CM) là trung tâm của các công việc có liên quan tới việc cấp chứng nhận PGS.

b)    Tất cả các công việc giấy tờ để cấp chứng nhận cho một người sản xuất đều được chuyển tới tay của CM xem xét.

c)     CM có trách nhiệm giữ gìn các hồ sơ đã được khép kín cho mỗi người sản xuất.

d)  Các hồ sơ này  phải được bảo mật và được giữ ở một nơi an toàn.

e)    CM làm việc theo các nguyên tắc cơ bản và cần phải duy trì mọi công việc giấy tờ ở mức càng đơn giản càng tốt.

f)     Ban quản lý liên nhóm sẽ chỉ định ra CM.

g)    Theo dự tính, vị trí này sẽ được trả một phần lương ít nhiều.

KỸ NĂNG CẦN CÓ CỦA MỘT QUẢN LÝ CHỨNG NHẬN

a)    Có đủ hiểu biết về tiêu chuẩn hữu cơ PGS, các thủ tục cũng như phương pháp của hệ thống PGS để thực hiện tốt công việc.

b)    Có khả năng chú ý tới các chi tiết.

c)     Có khả năng xử lí các công việc giấy tờ theo cách có tổ chức và rành mạch.

d)    Có khả năng suy xét và sử dụng tính logic để tìm ra câu trả lời.

e)    Có máy tính và internet

f)     Có kĩ năng sử dụng máy tính cơ bản ( khả năng viết, dùng email, word, dùng internet)

g)    Làm việc hiệu quả và có tổ chức

h)    Trung thực và sẵn sàng làm việc trên cơ sở tự nguyện hoặc chỉ với một khoản trợ cấp nhỏ

CÁC TRÁCH NHIỆM CHÍNH CỦA QUẢN LÝ CHỨNG NHẬN

·    Điều phối hoạt động cấp chứng nhận của hội đồng chứng nhận liên nhóm.

·    Điều hành tiến trình cấp chứng nhận và ban hành giấy chứng nhận cho người sản xuất.

·    Trả lời những thắc mắc về các vấn đề vật tư đầu vào được phép sử dụng của PGS.

·    Lên lịch và thu xếp với các trưởng nhóm sản xuất việc kiểm tra chéo trong các nhóm .

·    Kiểm tra tất cả các báo cáo thanh tra chéo (Danh mục thanh tra theo nhóm của PGS)

·    Truyền đạt tới nhóm điều phối về các vấn đề liên quan đến thanh tra chéo và việc cấp chứng nhận, bao gồm các vi phạm, biện pháp kỷ luật, kiểm tra ngẫu nhiên, kiểm tra tồn dư hóa học.