Biểu mẫu Bản cam kết của nông dân sản xuất hữu cơ

Chúng tôi xin giới thiệu biểu mẫu dành cho Nông dân đăng ký và Cam kết tuân thủ sản xuất theo tiêu chuẩn Hữu cơ.

Bản cam kết của nông dân sản xuất hữu cơ

Họ và tên:   ____________________________________________ Số đăng ký PGS: ______

Địa chỉ:       _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

Tôi xin tự đăng ký với Nhóm Sản xuất hữu cơ _________________________là một nông dân hữu cơ và đồng ý tham gia vào hệ thống bảo đảm có sự tham gia (PGS).

 

Tôi xin hỨA THỰC HIỆN THEO CÁC ĐIỀU KIỆN SAU:

 

1.     Tôi sẽ hoàn toàn thực hiện theo các tiêu chuẩn sản xuất hữu cơ do PGS đề ra;

2.     Tôi sẽ hoàn toàn thực hiện theo các quy định của Nhóm Sản xuất và của PGS;

3.     Tôi sẽ làm việc hợp tác với các thành viên khác trong nhóm và tham gia đầy đủ các cuộc họp, các buổi tập huấn do Nhóm Sản xuất và PGS yêu cầu;

4.     Tôi sẽ cho phép các thành viên của Nhóm Sản xuất vào thanh tra tất cả các ruộng cũng như nơi chế biến, nơi cất trữ và nhà ở của tôi nếu cần thiết mà không cần phải thông báo trước;

5.     Tôi sẽ duy trì tốt việc ghi chép sổ sách, cập nhật chi tiết về toàn bộ trang trại và các hoạt động sản xuất bao gồm: năng suất, sản lượng, các hóa đơn chứng từ, sổ sách ghi chép cho tất cả các đầu vào sẵn có trong trại cũng như phải đi mua từ bên ngoài, nguồn gốc các đầu vào mua từ bên ngoài và sổ sách kế toán của các sản phẩm được bán ra. Tôi đồng ý để các thành viên của Nhóm Sản xuất thanh tra các tài liệu và sổ sách của tôi.

6.     Khi có bất kỳ sự thay đổi nào trong sản xuất kể cả việc thay đổi cây trồng và đồng ruộng, tôi sẽ lập tức thông báo ngay tới nhóm trưởng Nhóm Sản xuất.

7.     Nếu có bất cứ sản phẩm nào chưa biết chắc chắn, tôi sẽ cùng với Nhóm Sản xuất kiểm tra trước khi đưa vào sử dụng trong khu vực sản xuất hữu cơ

8.     Tôi sẽ báo cáo với Nhóm Sản xuất nếu tôi có bất kỳ sự vi phạm nhỏ hoặc vi phạm không cố tình trong khi thực hiện các tiêu chuẩn hữu cơ của PGS tại nơi sản xuất của mình.

9.     Tôi sẽ tôn trọng và hoàn toàn chấp hành theo các quy định sử dụng nhãn hiệu của PGS, sản phẩm bán ra của tôi được gọi là sản phẩm “hữu cơ” chỉ khi chúng được sản xuất trên những ruộng đã được PGS chứng nhận và được canh tác theo đúng các tiêu chuẩn của PGS.

10.  Các quyết định của Nhóm sản xuất có liên quan tới việc chứng nhận của tôi, tôi chấp thuận là quyết định cuối cùng.

Tôi đã đọc tài liệu và hiểu rõ về PGS gồm cả các tiêu chuẩn hữu cơ.

Tôi xác nhận toàn bộ thông tin được tôi cung cấp trong đơn và trong quá trình thẩm định trang trại của tôi là đúng và chính xác và sẽ đảm bảo tiếp tục cung cấp thông tin ngay khi có bất kỳ sự thay đổi nào trong trang trại của tôi.

 

Nông dân

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày:………………………………

Trưởng Nhóm sản xuất

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày:…………………………………