Danh mục tin này cung cấp thông tin về các sản phẩm mà PGS Việt Nam đã chứng nhận Áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

Các thông tin sẽ bao gồm:

Chủng loại sản phẩm

Hình ảnh

Lịch mùa vụ

Đơn vị đăng ký sản xuất