Ngày 22/07/2014, Ban Điều phối PGS Việt Nam nhận được thông tin phản hồi về thông tin đăng trên website www.vietnamorganic.vn về việc “Xử lý vi phạm của cửa hàng Mr.Sạch”.

Sau khi kiểm tra, Ban Điều phối PGS Việt Nam thấy có sai sót trong quá trình đăng thông tin lên website vì vậy chúng tôi xin đính chính lại thông tin như sau:

 

1.  Thông tin đã công bố:

Ngày 14/7/2014, Ban điều phối PGS đã có cuộc họp bất thường và đã đồng thuận quyết định đình chỉ tư cách thành viên PGS Việt Nam trong vòng 1 năm đối với Công ty TNHHDV Thương mại Quốc tế Victory Asian – Mã số PGS: 2012-T005, là đơn vị chủ quản hệ thống cửa hàng Mr.Sạch kể từ ngày 19 tháng 7 năm 2013.

 

2.    Thông tin xin đính chính:

Ngày 14/7/2013, Ban điều phối PGS đã có cuộc họp bất thường và đã đồng thuận quyết định đình chỉ tư cách thành viên PGS Việt Nam trong vòng 1 năm đối với Công ty TNHHDV Thương mại Quốc tế Victory Asian – Mã số PGS: 2012-T005, là đơn vị chủ quản hệ thống cửa hàng Mr.Sạch kể từ ngày 19 tháng 7 năm 2013.

 

Lý do đính chính: Do sơ suất trong quá trình đánh máy đã gõ nhầm ngày “14/07/2013” thành ngày “14/07/2014”.

Bộ phận quản trị website, Ban Điều phối PGS Việt Nam đã sửa lại thông tin ngay sau khi nhận phản hồi.

Các nội dung khác trong thông báo không thay đổi.

 

Trân trọng!