Trong tháng 06 năm 2012, Ban Thanh tra Liên nhóm Thanh Xuân đã tiến hành Thanh tra 3 nhóm sản xuất hữu cơ bao gồm Ánh Dương (cấp mới), Tự Nguyện (duy trì) và Đoàn Kết (duy trì). Kết quả, cả 3 nhóm trên đều đạt tiêu chuẩn để cấp hoặc duy trì chứng nhận PGS.

 

Đây là hoạt động thanh tra định kỳ được tiến hành chéo giữa các nhóm nhằm đánh giá việc thực hiện các tiêu chuẩn PGS.