Đơn đăng kí tham gia PGS của nhóm sản xuất

Chúng tôi, nhóm nông dân tại:

Thôn/xã: ________________________________________________________________________

Quận/Huyện:  ____________________________________________________________________

Tỉnh/Thành: _____________________________________________________________________

 

Mong muốn đăng kí là một nhóm sản xuất theo PGS :

Với tên của nhóm là:_______________________________________________________________

 

Người liên hệ:

Tên :    _________________________________________________________________________

Địa chỉ:_________________________________________________________________________

            ________________________________________Số điện thoại :  ____________________

 

Thành viên sáng lập  (ít nhất là NĂM người ):

Tên

Chữ kí

1.      

 

 

2.      

 

 

3.      

 

 

4.      

 

 

5.      

 

 

6.      

 

 

7.      

 

 

8.      

 

 

9.      

 

 

10.   

 

 

Nếu nhóm có số thành viên tham gia ban đầu nhiều hơn bảng trên, xin kèm theo mẫu này một danh sách cùng chữ ký của nông dân.

Ngày đăng kí:    ________________________________________________________

 

Đăng kí bởi nhóm điều phối:

 

Ngày: ________________________