Tài liệu tham khảo cho nông dân sản xuất hữu cơ dựa trên tài liệu canh tác tự nhiên của Zimbabue. Người sản xuất có thể lựa chọn những phương pháp tự nhiên phù hợp với điều kiện đồng ruộng, mùa vụ, từng loại cây trồng.

 

Tài liệu gồm 3 phần:

 

Phần 1: Cơ sở kiểm soát sâu bệnh trong canh tác hữu cơ

 

Phần 2: Phương pháp bảo vệ thực vật tự nhiên

 

Phần 3: Bệnh hại và cách nhận biết

 

Tải về tại đây